جدول تبدیل تعهدات هایما S5تکمیل وجه شده با موعد تحویل مرداد ماه به هایما S5با پوشش نانو سرامیک