کسانی که در دوره های قبلی  دعوتنامه های مربوط به سال ۱۴۰۲ را پرداخت نکرده اند می توانند با توجه به این جدول  اقدام به تبدیل خودرو و پرداخت نمایند.