متقاضیانی که دعوتنامه آنها در سال ۱۴۰۲ منقضی شده است می توانند تا پایان مهر ماه طبق این جدول خودرو ثبت نامی را تبدیل کنند.