ایران خودرو زیبایی

ایران خودرو زیبایی

در صورتیکه پس از پذیرش و شروع تعمیرات خودرو در نمایندگی ها و یا عاملیتهای مجاز ایران خودرو توقف خودروجهت تعمیرات مورد نیاز، بیش از 48 ساعت بطول انجامد مشمول دریافت هزینه خواب طبق ضوابط شرکت امداد خودرو می باشد.

دامنه ارائه خدمت

• مشترکین شرکت امداد خودرو ایران در یکی از سطوح طلایی سه ستاره، چهار ستاره

روش ارائه خدمت

تعداد روز توقف خودرو با توجه به حداكثر مدت و کسر روزهای پذیرش و ترخیص خودرو , توسط كارشناس شركت امداد خودرو ایران تعیین می‏شود. سقف محاسبه تعداد روز توقف خودرو در یک دوره اشتراک یکساله برای کارت طلایی چهار ستاره مجموعاً 60 روز و برای كارت طلایی سه ستاره مجموعا 40 روز می‌باشد. جهت دریافت هزینه توقف خودرو , مالك می‏بایست در موقع ترخیص خودرو فرم خواب خودرو را از نمایندگی دریافت نموده و پس از تكمیل و تائید آن به انضمام كپی آخرین سند مالكیت خودرو به نمایندگی تحویل نماید. پس از اینکه فرم تکمیل شده فوق به انضمام صورتحساب تعمیرات خودرو توسط نمایندگی به شرکت ارسال گردید , هزینه توقف بررسی و محاسبه شده و به حساب بانکی مالک یا نماینده قانونی وی واریز میشود.

مدارك مورد نیاز

• مدارك شناسایی خودرو

 • كپی آخرین سند مالكیت خودرو

• اصل و كپی کارت گارانتی (برای تولیدات شركت ایران خودرو كه مشمول گارانتی هستند)

نحوه محاسبه هزینه

• پرداخت هزینه توقف خودرو برای تعمیرات در دوره گارانتی مشمول ضوابط گارانتی می‌باشد

• پرداخت هزینه توقف برای مشتركین (خارج از دوره گارانتی)

 

سطح خدمت

پرداخت هزینه توقف درصورتیكه مشترك مقصر داشته باشد

پرداخت هزینه توقف درصورتیكه مشترك مقصر باشد

طلایی چهار ستاره

روزانه 150000 ریال تا سقف 60روز براساس ضوابط شركت

روزانه 150000 ریال تا سقف 60روز براساس ضوابط شركت

طلایی سه ستاره

روزانه 100000 ریال تا سقف 40 روز براساس ضوابط شركت

روزانه 50000 ریال تا سقف40 روز براساس ضوابط شركت