ایران خودرو زیبایی

ایران خودرو زیبایی

در صورتیکه پس از پذیرش و شروع تعمیرات خودرو در نمایندگی ها و یا عاملیتهای مجاز ایران خودرو توقف خودروجهت تعمیرات مورد نیاز، بیش از ۴۸ ساعت بطول انجامد مشمول دریافت هزینه خواب طبق ضوابط شرکت امداد خودرو می باشد.

دامنه ارائه خدمت

• مشترکین شرکت امداد خودرو ایران در یکی از سطوح طلایی سه ستاره، چهار ستاره

روش ارائه خدمت

تعداد روز توقف خودرو با توجه به حداکثر مدت و کسر روزهای پذیرش و ترخیص خودرو , توسط کارشناس شرکت امداد خودرو ایران تعیین می‏شود. سقف محاسبه تعداد روز توقف خودرو در یک دوره اشتراک یکساله برای کارت طلایی چهار ستاره مجموعاً ۶۰ روز و برای کارت طلایی سه ستاره مجموعا ۴۰ روز می‌باشد. جهت دریافت هزینه توقف خودرو , مالک می‏بایست در موقع ترخیص خودرو فرم خواب خودرو را از نمایندگی دریافت نموده و پس از تکمیل و تائید آن به انضمام کپی آخرین سند مالکیت خودرو به نمایندگی تحویل نماید. پس از اینکه فرم تکمیل شده فوق به انضمام صورتحساب تعمیرات خودرو توسط نمایندگی به شرکت ارسال گردید , هزینه توقف بررسی و محاسبه شده و به حساب بانکی مالک یا نماینده قانونی وی واریز میشود.

مدارک مورد نیاز

• مدارک شناسایی خودرو

 • کپی آخرین سند مالکیت خودرو

• اصل و کپی کارت گارانتی (برای تولیدات شرکت ایران خودرو که مشمول گارانتی هستند)

نحوه محاسبه هزینه

• پرداخت هزینه توقف خودرو برای تعمیرات در دوره گارانتی مشمول ضوابط گارانتی می‌باشد

• پرداخت هزینه توقف برای مشترکین (خارج از دوره گارانتی)

 

سطح خدمت

پرداخت هزینه توقف درصورتیکه مشترک مقصر داشته باشد

پرداخت هزینه توقف درصورتیکه مشترک مقصر باشد

طلایی چهار ستاره

روزانه ۱۵۰۰۰۰ ریال تا سقف ۶۰روز براساس ضوابط شرکت

روزانه ۱۵۰۰۰۰ ریال تا سقف ۶۰روز براساس ضوابط شرکت

طلایی سه ستاره

روزانه ۱۰۰۰۰۰ ریال تا سقف ۴۰ روز براساس ضوابط شرکت

روزانه ۵۰۰۰۰ ریال تا سقف۴۰ روز براساس ضوابط شرکت