شرایط تبدیل اختیاری برای مشتریان رانا پلاس با اولویت های پاییز۱۴۰۲ ویژه طرح عادی ایجاد شده است، در صورت تمایل، مشتریان فوق می توانند طی مدت  ۹روز نسبت به واریز وجه اقدام نمایند. مراتب از طریق ارسال پیامک نیز به واجدین شرایط اولویت های فوق اطلاع رسانی شده است در صورت عدم تمایل مشتریان ،شرایط برای دریافت خودروی ثبت نامی ایشان متعاقباً اعلام خواهد شد.

توضیح: این شرایط کاملاً اختیاری است و مشتری در صورت عدم تمایل می تواند خودروی ثبت نام شده خود را متعاقباً و پس از فراخوان مجدد،ثبت نام و واریز وجه نماید.