شرایط تبدیل اختیاری برای مشتریان پارس  ELX با اولویت های پاییز۱۴۰۲ ویژه طرح عادی ایجاد شده است،در صورت تمایل، مشتریان فوق می توانند طی مدت  ۹روز نسبت به واریز وجه اقدام نمایند. مراتب از طریق ارسال پیامک نیز به واجدین شرایط اولویت های فوق اطلاع رسانی شده است در صورت عدم تمایل مشتریان ،شرایط برای دریافت خودروی ثبت نامی ایشان متعاقباً اعلام خواهد شد.