متقاضیان خودروی هایما S7 کلاس ۵۱۸۰۲ که تکمیل وجه کرده اند می توانند جهت تبدیل خودرو به هایما ۸S کلاس ۵۲۶۰۱ اقدام نمایند.