شرایط تبدیل اختیاری پارس سفارشی XU7P به خودروی پارس XU7P با کد کلاس ۳۵۱۰۶- الویت پاییز ۱۴۰۲

نکته: این شرایط کاملا اختیاری است.