شرایط تحویل زودتر از موعد برای برخی از مشتریان خانواده پارس با اولویت های تابستان  ۱۴۰۲ویژه طرح جوانی جمعیت به صورت اختیاری ایجاد شده است،در صورت تمایل، مشتریان فوق می توانند طی مدت  ۷روز نسبت به واریز وجه اقدام نمایند. مراتب از طریق ارسال پیامک نیز به واجدین شرایط اولویت های مذکور اطلاع رسانی شده است در صورت عدم تمایل مشتریان، شرایط برای خودروی ثبت نامی ایشان متعاقبا اعلام خواهد شد.