شرایط تحویل زودتر از موعد برای برخی از مشتریان خانواده پارس با اولویت های تابستان  ۱۴۰۲ویژه طرح عادی به صورت اختیاری ایجاد شده است،در صورت تمایل، مشتریان فوق می توانند طی مدت ۸ روز نسبت به واریز وجه اقدام نمایند. مراتب از طریق ارسال پیامک نیز به واجدین شرایط اولویت های فوق اطلاع رسانی شده است در صورت عدم تمایل مشتریان ،شرایط برای خودروی ثبت نامی ایشان ً متعاقبا اعلام خواهد شد.