فراخوان متقاضیان گروه پارس اولویت زمستان ۱۴۰۲- سامانه یکپارچه

 

مهلت واریز از زمان ارسال پیامک به مدت ۱۰ روز