نكات ايمني براي رانندگي در تونل

ميدان ديد در هنگام رانندگي اهميت بسياري دارد، خصوصا هنگامي كه محيط روشن بلافاصله تبديل به تاريك مي‌شود. رانندگي در نور شديد خارج از تونل، تطابق چشم راننده را در تاريكي تونل مشكل مي‌سازد و در

نتيجه خوب ديدن و ادامه حركت براي راننده دشوار خواهد شد. لذا فردي كه بخواهد وارد تاريكي شده و در داخل آن رانندگي كند، بهتر است از نور شديد خارج از تونل در روز پرهيز كرده و از عينك دودي

استفاده نمايد تا مردمك چشم او از ناراحتي‌هاي نور خورشيد محفوظ مانده و چشم او داخل تونل به آساني، عمل تطابق را انجام دهد. البته براي انجام عمل تطابق در تاريكي مدتي زمان لازم است و اين زمان براي ديدن يك

مانع در تاريكي، معمولا بيشتر است. هر اندازه توان چشم راننده براي ديدن در تاريكي ضعيف‌تر باشد. ديدن مانع براي او مشكل‌تر مي‌شود. از طرف ديگر، ميدان ديد، متاثر از پديده تطابق براي نور و تاريكي است،

همچنين ميدان ديد راننده‌اي كه به يك راه تاريك يانور ضعيف عادت كرده است در مقايسه با ميدان ديد طبيعي تقليل پيدا مي‌كند.

بنابراين به شما راننده عزيز توصيه مي‌شود براي رانندگي بي‌خطر در تونل‌ها نكات ايمني را مدنظر قرار دهيد:

1 – از يكصد متر مانده به مدخل تونل‌ها تا انتهاي آن سبقت گرفتن ممنوع است.
2 – در صورت استفاده از عينك آفتابي، هنگام ورود به تونل آن را از چشم خود برداريد، چراغ‌هاي وسيله نقليه خود را روشن كرده و با نور پايين حركت كنيد.
3 – شيشه‌هاي وسيله نقليه خود را بالا كشيده و از سيستم تهويه هوا استفاده شود.
4 – از توقف داخل تونل جدا خودداري كنيد.
5 – از بوق زدن و ايجاد سر و صدا در داخل تونل خودداري كنيد.
6 – در صورت بروز گره‌هاي ترافيكي و اجبار به توقف در داخل تونل حتما موتور وسيله نقليه خود را خاموش كنيد.
7 – در مواقع اضطراري و توقف‌هاي الزامي، چنانچه هواي داخل تونل مناسب و كافي، نباشد وسيله نقليه را ترك و از كوتاه‌‌ترين راه از تونل خارج شويد.