تصادف منجر به آسیب‌های انسانی

تصادف منجر به آسیب‌های انسانی

در هنگام مشاهده هر گونه تصادف که منجر به آسیب های انسانی شده است موارد زیر را به کار گیرید:

۱. با حفظ خونسردی و آرامش فرد مسدوم را با دقت بررسی کنید.

۲. در صورت آسیب های شدید، درد در ناحیه مهره های گردن و یا سایر قسمت های ستون فقرات از حرکت دادن مصدوم خودداری کنید و بلافاصله با مرکز اورژانس ۱۱۵ تماس حاصل کنید.

۳. در صورت ایست قلبی – تنفسی عملیات احیای قلوی – ریوی را شروع کنید.

۴. دربرخورد با موارد شکستگی ، عضو آسیب دیده حتی المقدور بایستی با تخته ، مقوا یا آتل ، بی حرکت شده و اگر تغییر شکل در عضو شکسته وجود داشت،سعی در جا انداختن آن نشود.

۵. به منظور پیشگیری از ورود مواد غذایی به ریه در اثر استفراغ ، مصدوم را ( چنانچه آسیب ستون فقرات گردنی مطرح نیست ) به پهلو بخوابانید.

۶. در صورت مشاهده خونریزی،به محل خونریزی به صورت مستقیم فشار وارد کنید.