برگزاری آزمون فنی پرسنل پیمانکار در سالن کنفرانس ایران خودرو زیبایی بهمن ماه ۹۴