((تمامی قطعات شرکتی و اصلی می باشد))

شماره فنیشرحقیمت به سفارشساخت کشور
0540104202چراغ جلوچپ بانوارضدخش بدون لامپ پارس549,993ایران خودروایران
0540204301چراغ جلوراست بانوارضدخش بدون لامپ-(مدرن )پارس549,993ایران خودروایران
0541000406چراغ مه شکن جلو کامل چپ بالامپ و جالامپی پارس299,994ایران خودروایران
0541100404چراغ مه شکن جلو کامل راست بالامپ و جالامپی پارس299,992ایران خودروایران
0530100906جلو پنجره کامل پارس299,994ایران خودروایران
1350105301گلگیر جلو چپ پارس499,992ایران خودروایران
1350104901گلگیر جلو راست پارس419,993ایران خودروایران
0600501801قطعه درب موتور پارس1,999,993ایران خودروایران
0890101206سپر جلو بامه شکن کامل پارس1,929,994ایران خودروایران
0890101705سپر جلو کامل بدون مه شکن پارس1,549,994ایران خودروایران